Onze voorwaarden

 noizelogo
VOORWAARDEN NOIZE LICHT & GELUID VERHUUR
 • Huurperioden per dag, beginnend en eindigend om 14.00 uur (indien anders aangegeven)
 • Volgdagen: Bij volgdagen werken wij met staffelprijzen.
 • Legitimatie d.m.v. paspoort / rijbewijs / ID-card
 • Verhuurder verlangt (in voorkomende gevallen) borg ( borgsom / o.g.)
 • Alle kosten (eventuele borg en de facturatie) dienen vooraf voldaan te worden
 • Alle prijzen zijn incl. 21% btw
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor inbreuk/afdracht op auteursrechten zoals Buma / Stemra, Sena etc.

Verhuur

 1. Onder “de verhuurder” wordt in dit artikel verstaan: Noize licht & geluid Verhuur, gevestigd te Heino. Onder “de huurder” wordt in dit artikel verstaan : een (rechts) persoon die apparatuur van verhuurder huurt voor een bepaalde periode. De “huurder” is op gelijke wijze als in de overige artikelen genoemde “wederpartij” onderworpen aan alle van toepassingen zijnde artikelen van de leveringsvoorwaarden voor levering van zaken en diensten. Onder “apparatuur” wordt in dit artikel verstaan : Alle zaken zijnde (electrische) apparaten op het gebied van audioapparatuur, alsmede alle overige zaken die verhuurder beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires, bekabeling, verpakkingsmaterialen. etc.
 2. Een huurdag omvat 24 uur en vangt, tenzij anders overeengekomen, aan, en eindigt, om 14.00 uur. Wanneer de apparatuur later dan de overeengekomen huurperiode aan de verhuurder wordt teruggebracht, wordt tenminste één extra, volledige, huurdag aan huurder in rekening gebracht.
 3. Tenzij anders overeengekomen dient de te huren apparatuur door de huurder bij de verhuurder te worden opgehaald en teruggebracht. Het risico gaat op de huurder over vanaf het moment dat hij de apparatuur bij de verhuurder heeft opgehaald en gaat weer op de verhuurder over vanaf het moment dat de apparatuur bij de verhuurder is teruggebracht en in ontvangst is genomen en eventueel gecontroleerd.
 4. Annulering van huurovereenkomst dient te geschieden tenminste 5 werkdagen voorafgaand aan de dag waarop de huurperiode zou aanvangen. Bij annulering binnen deze termijn kan de verhuurder 50 % van de huurprijs in rekening brengen, met een minimum van € 20,00
 5. De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de apparatuur is gefabriceerd. De huurder dient de verhuurder vooraf mede te delen voor welke doeleinden de apparatuur gebruikt zal worden. De huurder zal de apparatuur netjes behandelen en zorg dragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats. De huurder zal te allen tijde aan een door de verhuurder gevolmachtigde, toegang geven tot de gebouwen of erven waar de apparatuur zich bevindt, teneinde de toestand van de apparatuur te inspecteren.
 6. Vanaf het moment dat de huurder de apparatuur in ontvangst heeft genomen, komt deze volledig voor zijn risico. De huurder zal in geval van diefstal, verlies of schade aan de apparatuur, hiervan terstond melding maken aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of molest-schade hiervan direct aangifte doen bij de politie in de plaats waarin de diefstal heeft plaatsgevonden c.q. waar de molest is aangericht, en een kopie van deze aangifte aan de verhuurder verstrekken.
 7. De gehuurde goederen blijven te allen tijde het volledige eigendom van verhuurder, huurder mag de gehuurde goederen op geen enkele wijze vervreemden, bezwaren, verhuren, in bruikleen geven of verkopen aan derden.
 8. Bij vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering danwel bezwaring van de apparatuur dient de huurder de nieuwwaarde van de apparatuur, volgens de op dat moment geldende prijslijst aan verhuurder te vergoeden.
 9. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering danwel bezwaring van de apparatuur is de huurder niettemin gehouden de huurperiode volgens contract te voldoen.
 10. De huurder zal geen gegevens betreffende door de verhuurder gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden kopiëren, aan derden tonen of bekend maken.
 11. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe- of indirecte schade als gevolg van storm of andere weersomstandigheden.
 12. Huurder zal de apparatuur niet aan derden verhuren / in bruikleen geven.
 13. De huurder dient zich er van te vergewissen dat de apparatuur in goede conditie aan hem/haar wordt uitgeleverd. De verhuurder gaat er van uit dat de huurder bekent is met de werking van de apparatuur en dat de door de huurder bestelde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor de apparatuur gehuurd wordt.
 14. De huurder wordt geacht op de hoogte en akkoord te zijn met de door de verhuurder gehanteerde verhuurtarieven. Tenzij anders overeengekomen, dient de huurder de huurprijs contant voor of bij de aanvang van de huurperiode te voldoen. De verhuurder is gerechtigd een waarborgsom van de huurder te eisen en behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en/of reiniging van gehuurde apparatuur.
 15. De verhuurder is, behoudens opzet en grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe- of indirecte schade als gevolg van het niet naar verwachting functioneren van de apparatuur of als gevolg van schade aan zaken en/of personen bij het werken met de apparatuur.
ALLE GEHUURDE GOEDEREN BLIJVEN ONVOORWAARDELIJK EIGENDOM VAN NOIZE LICHT & GELUID VERHUUR.

Wij maken gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te optimaliseren voor onze website.

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Door akkoord te gaan op onze website stemt u ermee in dat wij cookies gebruiken.